فضیلت و اعمال روز عید غدیر تاریخ انتشار: 1399/5/12