شبهه 35: آیا عمر برای تحویل گرفتن کلیدهای بیت المقدس علی(ع) را جانشین خود قرار داد؟

سوال 35: شیعه ادعا می‌کند که عمر با علی(ع) دشمن بوده است اما می‌بینیم که عمر وقتی برای تحویل گرفتن کلیدهای بیت المقدس می‌رود علی را به عنوان جانشین خود در مدینه مقرر می‌نماید؟( البدایة و النهایة، ج7، ص57)
با اینکه اگر کوچکترین مشکلی برای عمر پیش بیاید علی(ع) خلیفه خواهد شد! پس این دشمنی کجاست؟

پاسخ: راوی این «سیف بن عمر» از کذّابان و جعل کنندگان تاریخ است و همه نویسندگان رجال او را تضعیف کرده‌اند. پس سوال کننده چگونه با چنین سند باطلی بر مدّعای خود استدلال می‌کند؟!( تهذیب التهذیب، ج4، شماره506، نگارش ابن حجر عقلانی) از طرفی دیگر اعتقاد شیعه بر آن است که امام معصومی که جانشین پیامبر اسلام(ص)است هیچگاه جانشین فردی دیگر قرار نمی گیرد.