علم تجوید، سطح 3 مؤلف: استاد مرتضی مخملباف
علم تجوید، سطح 3
  • سرفصل ها :
  • مقدمه
  • درس هشتم: همزه واو دار (اُو) و حالتهای آن در قرآن مجيد
  • درس نهم: واو همزه دار (ؤُ) و حالتهاي آن در قرآن کریم
  • درس دهم: هاء ضمير و حالتهاي آن در قرآن كريم
  • درس یازدهم: فواتح سُوَر یا حروف نور یا حروف مقطّعه
  • درس دوازدهم: اقسام دندان ها
  • درس سیزدهم: مخارج حروف هجاء