علم تجوید، سطح 4 مؤلف: استاد مرتضی مخملباف
علم تجوید، سطح 4
  • سرفصل ها :
  • مقدمه
  • درس اول: الفبای عربی و فارسی
  • درس دوم: شناسایی حرکات و علائم دوازده گانه
  • درس سوم: الف مقصوره و حروف والی
  • درس چهارم: تشدید و شرایط آن
  • درس پنجم: احکام تنوین
  • درس ششم: تعریف حروف شمسی و قمری و طریقه خواندن الف و لام آنها
  • درس هفتم: حالتهای واو در قرآن کریم