گزیده ای از فقه، سطح 1 مؤلف: مجمع معلمین جوان ميقات القرآن
گزیده ای از فقه، سطح 1
  • سرفصل ها :
  • پیشگفتار
  • تعریف روزه و احکام آن
  • مواردی که قضا و کفاره واجب است
  • اقسام روزه - زکات فطره
  • خوردن و آشامیدن
  • اصطلاحات فقهی گروه یک احکام