گزیده ای از فقه، سطح 5 مؤلف: مجمع معلمین جوان ميقات القرآن
گزیده ای از فقه، سطح 5
  • سرفصل ها :
  • وضو
  • وضوی ارتماسی و جبیره ای
  • شرایط صحیح بودن وضو
  • احکام وضو
  • تیمّم
  • احکام تیمّم
  • استبراء و احکام آن
  • اصطلاحات فقهی