جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
روم 30-17، ضحی، انشراح، حمد، بقره 5-1
00:35:04
آل عمران 195-189
00:21:03
حشر 18 تا آخر، علق 5-1
00:22:46
زخرف 84-68، دخان 8-1، قدر
00:23:32
سجده 19-1، علق 8-1
00:22:51
شعراء 220-181
00:24:08
شعراء 89-52، فجر، حمد، بقره 5-1
00:59:14
شعراء 90-69 ، فجر 17-1
00:17:57
صف 4 تا آخر، علق 5-1
00:20:21
قارعه، همزه، اخلاص
00:05:35
1
15 مورد از 2 صفحه