جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
آل عمران 117-95
00:25:25
آل عمران 185 الی آخر
00:46:55
آل عمران 195-171
00:38:20
ابراهیم 41-12
00:40:00
احزاب 48-28، حاقه
00:48:10
اسراء 15-1، طارق
00:25:05
بقره 252-238، طارق، شرح
00:32:50
بقره 281-263، نازعات 41-26
00:40:35
تحریم، حاقه 14-1
00:37:15
تحریم، ضحی، شرح 4-1
00:42:40
28 مورد از 3 صفحه