جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
آل عمران 143-133
00:14:49
آل عمران 152-144
00:14:53
آل عمران 159-153
00:13:20
آل عمران 170-160
00:14:03
آل عمران 182-171
00:12:27
آل عمران 189-181
00:14:43
بلد، تین، نصر
00:10:27
حج 29-1
00:29:43
حجرات، حاقه 18-1
00:38:24
حشر 18 تا آخر، تکویر، شمس، ضحی، شرح
00:28:13
46 مورد از 5 صفحه