جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
انفطار
4:35
غافر 1 الی 17
14:20
نساء 135 الی 147
18:40
نمل 87 الی آخر- انشقاق
32:20