جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
ابراهیم 31 الی 41
25:15
فرقان 58 الی آخر- قدر
26:25
کهف 30 الی 49
28:35