جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
جزء 01 - محمد صدیق منشاوی
00:56:34
جزء 02 - شحات محمد انور
01:04:28
جزء 03 - شاطری
00:50:26
جزء 04 - محمد محمود طبلاوی
01:03:50
جزء 05 - عبدالباسط
01:00:03
جزء 06 - محمد ایوب
00:58:11
جزء 07 - عبدالعزیز حصّان
01:01:53
جزء 08 - عبدالرحمن سدیس
00:41:34
جزء 09 - خلیل الحصری
00:54:15
جزء 10 - محمود حسین منصور
00:52:51
30 مورد از 3 صفحه