جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
ابراهیم 41-12 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:40:00
ابراهیم 31 الی 41 (استاد کامل یوسف)
25:15