جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
روم 30-17، ضحی، انشراح، حمد، بقره 5-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:35:04
شعراء 89-52، فجر، حمد، بقره 5-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:59:14
بقره 281-263، نازعات 41-26 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:40:35
بقره 252-238، طارق، شرح (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:32:50