جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
فرقان 58 الی آخر، حاقه 7-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:26:30
فرقان 58 الی آخر- قدر (استاد کامل یوسف)
26:25