جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
نمل 44-15، تین 6-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:40:12
نمل 87 الی آخر- انشقاق (مرحوم استاد شحات محمد انور)
32:20