جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
قصص 83 تا آخر، ق 22-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:23:11
قصص 28-5، شمس (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:33:55
قصص 28-5، علق، قدر (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:43:50