جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
آل عمران 195-189 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:21:03
آل عمران 117-95 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:25:25
آل عمران 195-171 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:38:20
آل عمران 185 الی آخر (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:46:55
آل عمران 152-144 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:53
آل عمران 159-153 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:13:20
آل عمران 182-171 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:12:27
آل عمران 189-181 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:43
آل عمران 143-133 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:49
آل عمران 170-160 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:03