جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
زخرف 84-68، دخان 8-1، قدر (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:23:32