جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
مائده 19-12 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:13:56
مائده 108-101 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:06
مائده 66-57 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:26
نساء 174 الی آخر، مائده 4-1 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:43
مائده 79-67 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:16:02
مائده 101-90 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:39
مائده 89-77 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:05
مائده 109 الی آخر (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:15:16
مائده 13-5 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:15:00