جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
نجم، قمر، رحمن، حاقه، نازعات، شمس (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:60:30