جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
نجم، قمر، رحمن، حاقه، نازعات، شمس (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:60:30
یوسف 34-4، حاقه 12-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:50:10
قمر 54 تا آخر، رحمن 11-1، حاقه 12-1، نازعات 33-26 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:17:00
فرقان 58 الی آخر، حاقه 7-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:26:30
تحریم، حاقه 14-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:37:15
احزاب 48-28، حاقه (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:48:10
حجرات، حاقه 18-1 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:38:24