جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
نجم، قمر، رحمن، حاقه، نازعات، شمس (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:60:30
قصص 28-5، شمس (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:33:55
شوری 49 تا آخر، ق 11-1، تکویر، شمس (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:43:10
حشر 18 تا آخر، تکویر، شمس، ضحی، شرح (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:28:13
شمس (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:05:14