جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
روم 30-17، ضحی، انشراح، حمد، بقره 5-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:35:04
کهف 31-13، ضحی، شرح، تین (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:38:15
بقره 252-238، طارق، شرح (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:32:50
تحریم، ضحی، شرح 4-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:42:40
حجرات 13 الی آخر، ق، شرح، اخلاص (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:49:00
حشر 18 تا آخر، تکویر، شمس، ضحی، شرح (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:28:13
لیل، ضحی، شرح، تین (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:15:16