جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
نساء 11-1 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:15:37
نساء 112-100 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:15:55
نساء 45-36 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:15:07
نساء 70-58 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:13:49
نساء 174 الی آخر، مائده 4-1 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:43
نساء 135-126 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:34
نساء 173-163 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:13:34
نساء 135 الی 147 (مرحوم استاد شحات محمد انور)
18:40
2
18 مورد از 2 صفحه