اعلام اسامی برندگان(شعبه سلمان فارسی ره)

نتیجه مرحله مقدماتی رشته های قرائت و ترتیل مقطع سنی زیر 16 سال (نوجوانان ) شعبه سلمان فارسی (ره) بشرح ذیل اعلام می گردد: 

 

 

زمان انتشار : یک شنبه 1 بهمن 1396 9:25